COMMUNICATION POLICY

 A- AMAÇ

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Borsamız; Anayasamızın 135. Maddesinde belirtilen, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ile 5174 Sayılı Kanun’un 34. Maddesinde belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesi için yaptığı hizmet, proje ve faaliyetlerinin başta üyeleri olmak üzere, iç ve dış paydaşları, tüm iş dünyası ve kamuoyu tarafından bilinmesi, duyulması ve takip edilmesi için gerekli tüm iletişim ve etkileşim tekniklerini bir strateji çerçevesinde kullanır.

 

B- TEMEL STRATEJİ

“Borsa hizmet, proje ve faaliyetlerini, üyelere, iç ve dış paydaşlara, tüm iş dünyası ve kamuoyuna anlatmak.”

 

C- ALT STRATEJİLER

1- Üyelere yönelik iletişim stratejisi,

2- İç ve dış paydaşlara yönelik iletişim stratejisi,

3- Tüm iş dünyası ve kamuoyuna yönelik iletişim stratejisi.

1- Üyelere Yönelik İletişim Stratejisi
Temel Hedef:

Borsanın varoluş sebebi, görevleri, değerleri, politikaları, hizmetleri, projeleri, faaliyetleri ve mesajlarını Borsa üyelerine olumlu bir şekilde iletmek ve Borsa faaliyetlerinin sürdürülmesi için üyelerin genel desteğini artırmak,

İletişim etkinliklerini daha verimli hale getirmek için koordine etmek,

Üyelerin mesleki faaliyetlerini artırmak ve gelişimlerini sağlamak için onlara somut bilgi sağlamak,

Elazığ ticaret ve üretim hacminde önemli bir paya sahip olan üyelerimizin ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla yön tayin edici basın bültenleri yayınlamak ve basın açıklamalarında bulunmak,

Borsa üyelerinin Elazığ ekonomisine katkılarını göstermek,

Şehrin ekonomik genişleme ile iletişim stratejisi arasında paralellik kurmak.

2- İç ve Dış Paydaşlara Yönelik İletişim Stratejisi
Temel Hedef:

 

Çalışanların motivasyonunu artırmaya ve çalışma verimlerini yükseltmeye yönelik iç iletişim araçlarını kullanmak,

Paydaş tablosunda bulunan tüm paydaşlarımızla direk ortak yaptığımız faaliyetleri ve/ya dolaylı olarak iştirak ettiğimiz etkinlikleri iletişim araçlarımızla duyurmak,

Paydaşlarımızın faaliyetlerine destek olmak,

3- Tüm İş Dünyası ve Kamuoyuna Yönelik İletişim Stratejisi
Temel Hedef:

Ülkemiz ve Şehrimiz moral ve motivasyonuna yönelik yapıcı ve olumlu açıklamalarda bulunmak,

Şehrimizin ekonomik, kültürel, sosyal atılımlarına yönelik direk ve/ya dolaylı yönden destek sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve etkin rol almak,

Tüm iş dünyası ve kamuoyuna Borsamız ve Üyelerimizin yaptığı başarılı çalışmaların bilgi, belge ve diğer kanıtlarla duyurulmasını sağlamak.

 

D- HABERLEŞME STRATEJİSİNDE KULLANILACAK GENEL MESAJLAR:

Ülke ekonomisin dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasının ağırlığının ve istikrarın vurgulanması,

Elazığ ekonomisinin ülke ekonomisi içerisindeki ağırlığı, rolü ve farklılığının anlatılması,

Elazığ ekonomisine olan katkımız,

Elazığ ekonomisindeki rolümüz ve ağırlığımız,

Gerçekleştireceğimiz projelerimizin üyelerimize, iç ve dış paydaşlarımıza, tüm iş dünyasına ve kamuoyuna sağlayacağı katkılar,

Üyelerimizin ticaret ve üretimlerinin ülke genelindeki rolü ve ağırlığının vurgulanması,

Üyelerimize sunmuş olduğumuz hizmet ve faaliyetlerin doğru, hızlı, tarafsız, eşit ve disiplinli olduğunun sürekli anlatılması,

Elazığ’daki diğer tüm kurum ve kuruluşlarla ortak değerleri paylaşan Borsa olma bakış açımız,

Çatı kuruluşumuz TOBB’un faaliyet ve açıklamalarına paralellik gösteren faaliyetlerde bulunmak ve açıklamalar yapmak,

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi içinde yer alma çalışmalarımız,

Hizmetlerimizin kalitesinin belgelendirilmiş olmasına yönelik vurgumuz.

 

E- HEDEF KİTLE

Üyeler ve Çiftçiler,

Kamu Yönetimi (Devlet),

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Basın,

TOBB ve Diğer Oda/Borsalar,

STK’lar ,

Meslek Kuruluşları,

Genel Kamuoyu.

 

F- HABERLEŞME STRATEJİSİNDE KULLANILACAK ARAÇLAR/ETKİNLİKLER

1- Veri Tabanının Oluşturulması

Üye memnuniyet anketleri, üye eğitimlerindeki geri bildirimler, üye şikayetleri ve üye ziyaretlerindeki görüşlerin analiz edilerek listelenmesi,

Proje ve/ya etkinlik temelinde yapılan tüm çalışmaların listelenmesi ( Stratejik Plan, İş Planı, Eğitim Planı v.b.),

Haberleşme Stratejimizde yer alan hedef kitlemizdeki her üye, kurum, kuruluşla temas için gerekli iletişim adreslerinin belirlenerek listenin tutulması,

Şehrin önde gelen protokol listesinin elde bulundurulması ve güncelliğinin sağlanması,

Üyelerin unvan, iştigal konusu, adres, telefon, faks, GSM, e-posta, web adresi bilgilerinin yasal veri tabanlarında tutulması ve güncelliğinin sağlanması,

2- Borsa Web Sitesinin Aktif Kullanılması ve Yabancı Dille Desteklenmesi

Bir kamu kurumunun web sitesinde olması gereken temel bilgi ve linklerin oluşturulması ve yayınlanması,

Borsa ile ilgili etkinlik ve hizmetlerin web sitesinden de duyurularak görünürlüğü artırmak,

Üye listelerinin bulunması,

Şehrimizin tanıtımına yönelik linklerin bulunması,

Gerekli görülen bilgilerin yabancı dilde (İngilizce) yayınlanması,

Gerekli her alanda bilgi bankası oluşturulması ve güncellenmesi,

Kayseri’nin gelişimine yönelik her türlü temanın belirlenmesi için herkesin önerisini iletebileceği platformlar oluşturmak ve web sayfamız aracılığıyla üyelerin ve vatandaşların önerilerinin alınması,

3- Medya

Tüm basın yayın organlarının (radyo, TV, Gazete, dergi, ajans vb.) tam yetkililerinin, adreslerinin ( yazışma mektup adresleri, telefon, faks ve e-posta adresleri) tespit edilerek elektronik ortamda sağlanması ve sürekli güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, basın listesi takibi ve güncellenmesi,

Elazığ’daki tüm Gazetecilere ait Cemiyet ve dernekler ile iletişimde olmak ve koordinasyon kurmak,

Elazığ’daki yerel televizyonlar ile iletişimde olmak,

Elazığ’daki yerel dergiler ile iletişimde olmak,

Günlük gazetelerin taranarak Borsamızla ilgili çıkan haberlerin kayıt altına alınması,

Yerel ve ulusal dergilerde Borsamızla ilgili çıkan haberlerin kayıt altına alınması,

Basın bültenlerinin yayınlanması ve basın açıklamalarının yapılması,

Borsamız yönetim organlarındaki üyelerimizden herhangi birinin TV, radyo programına katılımıyla ilgili bilgiyi üyelerimizle SMS, e-posta yoluyla paylaşarak onların takip etmesini sağlamak,

Borsamız haber bülteninin yılda en az 6 defa yayınlanmasını sağlamak ve medyada tanıtmak.

4- İletişim yöntemleri

Telekominikasyon Araçları: Hızlı ve etkili haberleşmeyi sağlamak amacı ile dahili ve harici haberleşmeler telefon aracı ile yapılmaktadır. Bununla beraber eş zamanlı ve daha fazla üye veya kuruluşa ulaşmak için haberleşmeler Faks, SMS ve/ya E-posta sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Çalışanlar ile haberleşmede dahili telefon hattı, yüz yüze görüşme ve kurumsal e-posta kullanılmaktadır.

Fotokopi ve Baskı Makineleri: Borsamız, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve operasyonel gücünü arttırmak amacı ile iç ve dış kaynaklı dokümanların çoğaltılması fotokopi ve baskı makineleri kullanılarak sağlanmakta ve ilgili birimlere dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Yazışmalar: Kalite yönetim sistemimizin etkin ilerleyişini ve hizmeti sağlamak için Borsa içi/dışı yazışmalar yapılmaktadır.

Dokümanlar: Borsamızdaki Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin ilerleyişini sağlayan elemanlardan biride dokümanlardır ( KEK, Prosedürler, Prosesler, Talimatlar, Planlar, Formlar...). Birimler arası veya birim içi yatay bilgi transferi dokümanlarla yapılmakta, dikey ilerleme sağlanmaktadır.

Duyuru ve İlan Panoları: Borsamızda yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin ve odamız hakkında medyada çıkan haberlerin tarih, bilgi ve önem açısından tespit edilerek ilgili birimlere duyurulması, duyuru ve ilan panoları kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca ilgili birimlerce yapılan olağan veya olağanüstü toplantılarda sözlü (yüz-yüze) iletişim kurularak iç iletişim gerçekleştirilmektedir.

Web Sayfası: Borsamız, www.elazigtb.org.tr domain adresi ile net ortamında üyelerimize ve halkımıza hızlı ve tarafsız hizmet vermeyi hedeflemiştir. Web sayfamız Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ